FINT by Finnomena.

สามารถอ่านในเวอร์ชั่นภาษาไทยข้างล่าง (Thai language below)

About company

FINT by Finnomena. is operated by FINT Tokens Co., Ltd., which is a company in Finnomena. Group. It was established in 2022 with the goal of upgrading financial services in Thailand in order to enable the Thai people in wider range to have access and learn about financial innovations in digital asset world, a new technology which is growing rapidly and has been receiving a steady increase of acceptance to date. It is expected that this technology will expand by leaps and bounds in the near future.

General information

FINT by Finnomena. is operated by FINT Tokens Co., Ltd., which is a company established under the Thai law. The company was registered on May 18, 2022 with a registered office located at no. 923, Block 28, Building A, 2nd and 3rd Floors, Soi Chula 8, Wang Mai Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330 with an objective to operate a business related to the development of blockchain technology including the issuance and management of digital tokens to be used in conjunction with the core business and future projects of Finnomena. Group.

Structure of shareholders and directors

FINT Tokens Co., Ltd. has a registered capital of 15,000,000 baht, with the shareholder being Finnomena. Co., Ltd. holding 100% of the shares.

As at 18 May 2022 FINT Tokens Co., Ltd. has 3 director(s) as follows:

Mr. Jessada Sookdhis

Mr. Chayanon Rakkanjanan

Mr. Kasin Suthammanas

 • Industry experience - 18Y

 • Former CIO CIMB-Principal Asset Mgt.

 • Former fund manager (ABN AMRO, JPMorgan, UOB Group)

 • Cofounder and former president of Thai Fintech Association

 • Investment blogger - “Mr. Messenger”

 • Industry experience - 19Y

 • Former head of investment consultant, Citibank Bangkok & Krungsri Bank

 • Industry experience - 17Y

 • Former fund manager, CIMB-Principal Asset Management

 • Former product development manager (SCB, UOB)

Official channels

Website: https://fint.finance

Twitter: https://twitter.com/FINTbyFINNOMENA

Facebook: https://www.facebook.com/FINTbyFINNOMENA/

Discord: https://discord.com/invite/QrqPcgJQ3x

Telegram: https://t.me/FINTbyFINNOMENA

Email: connect@fint.finance

เกี่ยวกับบริษัท

FINT by Finnomena. ดำเนินงานโดยบริษัท ฟินท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Finnomena. ก่อตั้งขึ้นในปี 2565 ตั้งเป้าหมายในการยกระดับบริการทางการเงินของไทย เพื่อให้คนไทยในวงกว้างสามารถเข้าถึงและเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้

ข้อมูลทั่วไป

FINT by Finnomena. ดำเนินการโดยบริษัท ฟินท์ โทเคนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนรวมถึงการออกและการจัดการโทเคนดิจิทัลเพื่อใช้ร่วมกับธุรกิจหลักและโครงการในอนาคตของกลุ่ม Finnomena.

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการ

บริษัท ฟินท์ โทเคนส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นคือบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100

ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 บริษัท ฟินท์ จำกัด มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

นายเจษฏา สุขทิศ

นายชยนนท์ รักกาญจนันท์

นายกสิณ สุธรรมมนัส

 • ประสบการณ์ด้านการลงทุน 18 ปี

 • อดีตผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุนหรือกองทุน บลจ. พรินซิเพิล

 • อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. บีโอเอ (ปัจจุบัน คือ บลจ. ยูโอบี) และ บลจ. เจพีมอร์แกน

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง และอดีตนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

 • เจ้าของนามปากกา “Mr. Messenger”

 • ประสบการณ์ด้านการลงทุน 19 ปี

 • อดีตหัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ประสบการณ์ด้านการลงทุน 17 ปี

 • อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. พรินซิเพิล

 • อดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บลจ. ยูโอบี

ช่องทางติดต่อ

Website: https://fint.finance

Twitter: https://twitter.com/FINTbyFINNOMENA

Facebook: https://www.facebook.com/FINTbyFINNOMENA/

Discord: https://discord.com/invite/QrqPcgJQ3x

Telegram: https://t.me/FINTbyFINNOMENA

Email: connect@fint.finance

Last updated