Other (อื่นๆ)

สามารถอ่านในเวอร์ชั่นภาษาไทยข้างล่าง (Thai language below)

Other activities of the Finnomena. group

Available: TBA

The Finnomena. Group reserves the right to organize any activities in which FINT tokens may be allocated to participants or to those who meet certain conditions without prior notice.

กิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่ม Finnomena.

พร้อมแจกจ่าย: จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

กลุ่ม Finnomena. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีการจัดสรร FINT โทเคนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

Last updated